Zrównoważony Rozwój

Sektor drobiowy w UE ustanawia globalne standardy 

W ostatnich latach konsumenci zwracają coraz większą uwagę na sposób, w jaki produkowana jest żywność, a zwłaszcza na takie aspekty jak dobrostan zwierząt i zrównoważona produkcja. Europejski sektor mięsa drobiowego, stosujący metody produkcji, które spełniają bardzo surowe normy unijne obowiązujące na przestrzeni całego łańcucha produkcji żywności „od pola do stołu”, jest dobrze przygotowany, aby sprostać tym oczekiwaniom. Obecne normy, mające zastosowanie do mięsa drobiowego w UE, kładą silny nacisk na dalszą poprawę warunków produkcji w zakresie ochrony zasobów i dobrostanu zwierząt. Należą pod tym względem do jednych z bardziej surowych na świecie.

Dobrostan zwierząt

Jeden z głównych priorytetów EU

Powszechnie stosowane normy oparte na naukowych podstawach mają na celu zapewnienie, aby hodowla drobiu spełniała te same, minimalne wymagania, we wszystkich państwach członkowskich. W obszarze tym obowiązują szczegółowe regulacje, a dodatkowo poszczególnym krajom przysługuje możliwość przyjęcia jeszcze bardziej rygorystycznych przepisów.

W UE drób jest hodowany w dużych stadach w systemie podłogowym, a nie, jak się często zakłada, w systemie klatkowym. Chów podłogowy daje ptakom możliwość swobodnego poruszania się i pozwala na wyższą ekspresję ich naturalnych zachowań. Wszystkie kurczęta przebywające w kurnikach mają zapewniony stały dostęp do wody pitnej i paszy. Podłoga jest wyłożona naturalną ściółką, a sztuczne oświetlenie umożliwia zachowanie naturalnego rytmu dnia i nocy. W celu zapewnienia optymalnych warunków hodowli, w kurnikach prowadzony jest w sposób ciągły, elektroniczny monitoring takich parametrów jak cyrkulacja powietrza, zawartość pyłu w powietrzu, wilgotność oraz jakość powietrza. Ponadto wszystkie kurniki muszą być regularnie i dokładnie czyszczone oraz poddawane dezynfekcji. Hodowcy, dla których dobrostan zwierząt jest priorytetem, co najmniej dwa razy dziennie przeprowadzają przegląd stada i zapisują wszystkie istotne parametry. Odpowiedzialne obchodzenie się ze zwierzętami oraz głęboka wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem, to główne czynniki mające decydujący wpływ na poziom dobrostanu zwierząt.

W myśl przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt, zwierzęta muszą otrzymywać paszę odpowiednią dla ich gatunku i wieku. W Unii Europejskiej od dawna obowiązuje zakaz stosowania hormonów. Pasza dla drobiu zawiera głównie składniki roślinne takie jak pszenica, kukurydza i soja. Dodatek witamin i suplementów mineralnych ma za zadanie poprawić jakość paszy, tym samym przyczyniając się do poprawy kondycji i dobrostanu zwierząt. Instytucje unijne regularnie monitorują produkcję i przechowywanie tych surowców.

Antybiotyki nie są nigdy podawane zwierzętom w celach profilaktycznych, ale wyłącznie w przypadkach stwierdzenia choroby u ptaków oraz wyłącznie z przepisu lekarza weterynarii. Sektor drobiowy w UE jest zaangażowany na rzecz odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, co oznacza ich podawanie w ilości tak małej, jak to możliwe, ale tak dużej, jak to konieczne w trosce o zapewnienie dobrostanu zwierząt. W sytuacji, gdy antybiotykoterapia jest konieczna, po zakończonym leczeniu konieczne jest zachowanie odpowiedniego okresu karencji przed ubojem ptaków. Jest to czas niezbędny na usunięcie składników aktywnych antybiotyku z organizmu, mający na celu zapewnienie, że nawet śladowe ilości leku nie będą wykrywane w mięsie. Należy również podkreślić, że stosowanie hormonów stymulujących wzrost jest surowo zakazane w całej UE.

Istnieją również wytyczne w zakresie transportu ptaków z fermy hodowlanej do ubojni. Zwierzęta muszą być w dobrej kondycji. Należy zapewnić im odpowiednią przestrzeń oraz stosować się do przepisów określających maksymalny czas transportu. Co do zasady, czas trwania podróży nie powinien przekraczać 12 godzin.

Kolejnym czynnikiem mającym decydujący wpływ na dobrostan zwierząt jest fachowa wiedza personelu i odpowiedzialne zachowanie w toku codziennej produkcji.

W całym procesie, od uboju do dalszego przetwarzania i wprowadzania do obrotu, obowiązują surowe przepisy w zakresie higieny: każde pomieszczenie i wszystkie urządzenia muszą spełniać wysokie standardy. Przestrzeganie wymogów dotyczących dobrostanu i higieny zwierząt jest weryfikowane i nadzorowane urzędowo przez lekarza weterynarii, który przeprowadza liczne kontrole przed i po uboju. Ponadto każde opakowanie przed opuszczeniem ubojni lub zakładu przetwórczego podlega obowiązkowi etykietowania, co zapewnia możliwość jego dokładnej identyfikacji.

Zrównoważony rozwój

Środki mające na celu ochronę cennych zasobów ekologicznych

Europejscy hodowcy drobiu są zobowiązani do zapewnienia, w największym możliwym zakresie, ochrony zasobów naturalnych takich jak woda, gleba i czyste powietrze. Działania prowadzone są w oparciu o unijną dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych, która przewiduje surowe przepisy na potrzeby kontrolowania maksymalnego poziomu emisji do środowiska w sektorze produkcji mięsa drobiowego. Wymogi te dotyczą zarówno ferm hodowlanych, jak i ubojni. Sektor drobiowy w UE wykorzystuje ostatnie odkrycia naukowe i nowoczesne technologie zmierzające do bardziej zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie produkcji mięsa drobiowego na środowisko jest nieporównywalnie mniejsze w porównaniu z wieloma innymi produktami spożywczymi. Wynika to między innymi z optymalnego poziomu współczynnika konwersji paszy, co przekłada się na obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Producenci drobiu w UE stale pracują nad rozwojem dodatkowych metod mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w gospodarstwach hodowlanych, korzystając przy tym z technologii sterowania wspomaganych komputerowo. Wiele ferm hodowlanych wytwarza samodzielnie energię elektryczną na własne potrzeby, wykorzystując instalacje fotowoltaiczne lub biogazowe.

W porównaniu z innymi produktami żywnościowymi, emisja dwutlenku węgla związana z produkcją mięsa drobiowego jest bardzo niska. Producenci drobiu w UE stale podejmują wysiłki na rzecz dalszej optymalizacji wykorzystania zasobów.

Obornik drobiowy (pomiot ptasi) stosowany jako nawóz poprawia właściwości gleby. Wynika to głównie z jego wysokiej zawartości azotu. Odchody drobiu są zatem cenną alternatywą dla nawozów sztucznych.

Znakowanie

Kolejne inicjatywy na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt

Europejscy konsumenci i członkowie AVEC są zgodni co do potrzeby wprowadzenia wymogu przejrzystego i obowiązkowego oznaczania pochodzenia („UE” lub „spoza UE”) wszystkich produktów drobiowych, we wszystkich kanałach dystrybucji (restauracje, stołówki, gastronomia itp.). Ponadto, niektóre kraje, dążąc do zapewnienia jeszcze wyższych standardów, wprowadziły własne systemy zezwoleń i etykietowania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie